آشنایی با دانش آیورودا

آشنایی با دانش آیورودا

وِيژگِي افراد با دوشاي كافا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وِيژگِي افراد با دوشاي كافا

 وِيژگِي افراد با دوشاي كافا

وِيژگِي هاِي افراد با دوشاي غالب كافا:

• بدنِي محکم و نِيرومند ، با قدرت جسمانِي زِياد و مقاومت
• برخوردار ِي از انرژِي پاِيدار ، کندِي و موزون بودن در عمل
• شخصِيت آرام ، با اعصابِي راحت ، و دِير خشم
• پوست خنک ،نرم و ضخِيم و رنگ پرِيده و غالباً چرب
• کندِي در جذب اطلاعات جدِيد ، ولِي برخوردارِي حافظه خوب
• خواب سنگِين و ممتد
• کندِي عمل گوارش و مِيزان گرسنگِي اندک
• داشتن شخصِيت مهربان ، متحمل و با گذشت
• گراِيش به احساس تملک و راحت طلبِي

تم بنِيـادِي نوع کـافا ( فارغ الـبـــالِي) است . دوشـاِي کـافا ، اصل ساختارِي بدن بوده و ثبات و پاِيدارِي را عرضه مِي دارد . همچنِين قدرت جسمانِي و نِيروِي حِياتِي ذخِيره اِي را تامِين مِي کند که در قالب بدن ستبر و تنومند نمونه هاِي شاخص کافا ، تعبِيه شده است.
آِيورودا ، کافاها را افرادِي سعادتمند مِي داند. زِيرا از سلامـتِي مناسبِي بهره مندند و بِيانگر شخصـِيت هاِيِي هستند که متِين و خشنود بوده و با فارغ البالِي به دنِيا مِي نگرند.

موارد زِير نِيز در کافاها بسِيار بارز مِي باشند:
• پِيش از اتخاذ ِيک تصمِيم ، به مدتِي طولانِي درباره امور تعمق مِي کنند
• به کنـدِي از خواب بِيدار شده و مدت زِيادِي در بسـتر مِي مانند و به محض ترک بسـتر به نوشِيدن ِيک فنجان قهوه احتِياج دارند
• از وضع موجود ، خشنود مِي باشند و از طرِيق آشتِي دادن دِيگران ، اقدام به حفظ وضع موجود مِي کنند
• به احساسات افراد دِيگر که صمِيمانه با آنها احساس همدردِي مِي کنند احترام مِي گذارند
• حرکات آنان موزون است. چشـمانِي آبدار و نگاهِي نوازشـگر دارند و حتِي علِيرغم اضـافه وزن نِيز ، خرامان راه مِي روند

{jcomments on}

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا وِيژگِي افراد با دوشاي كافا