آشنایی با دانش آیورودا

وِيژگِي هاِي آيوروداِيِي

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وِيژگِي هاِي آيوروداِيِي

وِيژگِي هاِي آيوروداِيِي

۱- جامع بودن روش هاِي درمان آِيوروداِيِي
در طول درمان ، پزشک آِيوروداِيِي نه تنها به بخش هاِي آسِيب دِيده بدن و علائم بِيمارِي توجه مِي کند بلکه ساختار بدنِي، وضعِيت عاطفِي و حالات و شراِيط روانِي بِيمار را نِيز در نظر مِي گِيرد. به همِين دلِيل است که براِي دو بِيمار که دچار ِيک بِيمارِي مِي باشند ممکن است دو داروِي متفاوت تجوِيز شود.

۲- ماهِيت روان – تنِي بِيمارِيها
آِيورودا معتقد اسات هِيچ بِيمارِي صرفاً اراِي ماهِيت جسمانِي ِيا روانِي نمِي باشد. بِيمارِي هاِي جسمانِي بر روِي روان و اختلالات روانِي بر روِي جسم تأثِيرگذار هستند بنابراِين در طول درمان جسم و روان نباِيد جداً در نظر گرفته شوند
.
۳- تمامِي داروها مقوِي هستند.
داروهاِي آِيوروداِيِي نه تنها خاصِيت درمانگر دارند بلکه داراِي خصوصِيات مغذِي و پِيشگِيرانه بوده و باعث تقوِيت سِيستم اِيمنِي بدن نِيز مِي گردند. اِين خصوصِيت سلامت بخش داروهاِي آِيوروداِيِي موجب مِي گردد که براِي افراد سالم نِيز مفِيد باشند.

۴- اهمِيت تقوِيت سِيستم اِيمنِي بدن با کنترل رژِيم غذاِيِي
در سِيستم داروِيِي آِيورودا تأکِيد بر روِي تقوِيت سِيستم اِيمنِي بدن مِي باشد بگونه اِي که شخص مستعد ابتلا به بِيمارِي نشود. به همِين دلِيل در متون آِيوروداِيِي به عادات و رژِيم هاِي غذاِيِي سالم و مناسب، با جزئِيات زِياد پرداخته شده است.

۵- نقش رژِيم غذاِيِي و غذاِي ساده
در سِيستم آِيورودا رژِيم غذاِي با توجه به ساختار بدنِي و تارِيخچه پزشکِي بِيمار تجوِيز مِي گردد که باعث تسرِيع فراِيند شفا مِي گردد. به اِين منظور از رژِيمهاِي غذاِيِي که مناسب ساختار بدنِي بِيمار نبوده و ِيا ممکن است مشکل او را تشدِيد کنند پرهِيز مِي گردد. اِين رژِيم غذاِيِي از ِيک طرف سِيستم اِيمنِي بِيمار را تقوِيت کرده و از طرف دِيگر باعث بهبود سرِيع او مِي گردد.

۶- درمان هاِي ساده و ارزان
در سِيستم پزشکِي مدرن تا زمانِي که آزماِيشات مختلف و گران قِيمت انجام نشود درمان آغاز نمِي گردد و اِين موضوع استرس فِيزِيکِي، ذهنِي و اقتصادِي را بر بِيمار تحمِيل مِي کند. پزشک آِيوروداِيِي مجرب مِي تواند بِيمارِي را از روِي نبض و … تشخِيص دهد که از استرس بِيهوده و تعوِيق درمان جلوگِيرِي مِي کند.

۷- درمان رِيشه اِي بِيمارِي
ِيکِي از خصوصِيات منحصر بفرد آِيورودا اِين است که علت اصلِي بِيمارِي را از بِين مِي برد. هدف، تنها از بِين بردن علائم بِيمارِي نِيست بلکه با از بِين بردن رِيشه بِيمارِي، درمان دائمِي را موجب مِي شود.


۸- درمان آِيوروداِيِي بصورت طبِيعِي و بسادگِي قابل دسترسِي هستند.

داروهاِي آِيوروداِيِي از طرِيق گِياهانِي که در آشپزخانه نِيز ِيافته مِي شوند قابل تهِيه هستند. مزِيت دِيگر اِين است که بدلِيل اِينکه داروهاِي آِيوروداِيِي از مواد طبِيعِي تهِيه مِي شوند ارتباط بِيمار با طبِيعت را که به واسطه زندگِي مدرن و ماشِينِي از بِين رفته، حفظ مِي کنند.

{jcomments on}

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا وِيژگِي هاِي آيوروداِيِي